• Youth Exchange School 2

ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2.

การประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่อาคารมัธยม


6 views0 comments